حضور چشمگیر دانشگاه های ایران در حوزه های موضوعی

به گزارش یزد بلاگ، خبرگزاری خبرنگاران- سرپرست ISC گفت: بر اساس نتایج رتبه بندی موضوعی دانشگاه های دنیا از سوی پایگاه استنادی دنیا اسلام در سال 2019 شاهد حضور چشمگیر دانشگاه های ایران در حوزه های موضوعی مختلف هستیم.

حضور چشمگیر دانشگاه های ایران در حوزه های موضوعی

به گزارش خبرگزاری خبرنگاران، آقای دکتر محمدجواد دهقانی گفت: گروه رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام پس از قریب به یک دهه انجام پیروز رتبه بندی ملی دانشگاه و پژوهشگاه های کشور و نیز رتبه بندی دانشگاه های جهان و دانشگاه های جهان اسلام شدو این رتبه بندی دانشگاه های جهان در سال 99 بر اساس حوزه های موضوعی اجرا شده است

وی اضافه نمود: نخستین نسخه این رتبه بندی، با نام ISC World University Rankings by Subject برای بیش از 2000 دانشگاه جهان در سال 2019 منتشر و در وبگاه این پایگاه به نشانی wur.isc.gov.ir موجود است.

آقای دهقانی با اشاره به روش شناسی رتبه بندی موضوعی اضافه نمود: در رتبه بندی جهانی ISC بر اساس موضوع، از طرح تقسیم بندی سلسله مراتبی OECD استفاده شده است. در این طرح، کلیه حوزه های موضوعی در 6 رده اصلی و 42 زیر رده قرار می گیرند (در نهایت 3 زیر رده کنار گذاشته می شوند). 6 رده اصلی در این طرح عبارت از: علوم طبیعی، مهندسی و فناوری، علوم پزشکی - بهداشت، علوم کشاورزی، علوم اجتماعی و علوم انسانی است.

وی اضافه نمود: در رتبه بندی موضوعی 2019-ISC از ایران 35 دانشگاه حضور دارند که در حوزه های مختلف موضوعی حائز رتبه شده اند و در این رتبه بندی شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در 6 رشته از 7 رشته حوزه علوم طبیعی شامل: ریاضیات، علوم کامپیوتر و اطلاعات، علوم فیزیکی و نجوم، علوم شیمی، زمین و علوم محیطی مرتبط، علوم زیستی در جمع برترین دانشگاه های جهان هستیم و در حوزه علوم طبیعی در سال 2019 هستیم و دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران به ترتیب رتبه های اول و دوم را کسب کردند.

آقای دهقانی ادامه داد: در حوزه مهندسی و فنآوری در 11 رشته رتبه بندی صورت پذیرفته است که دانشگاه های ایران در هر 11 رشته حضور داشته است. در این حوزه دانشگاه تهران با رتبه 200 رتبه اول، صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف با رتبه های (350-301) رتبه های دوم و علم و صنعت ایران و صنعتی اصفهان (450-401) به طور مشترک رتبه چهارم را کسب کردند.

وی اضافه نمود: در حوزه علوم پزشکی و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه اول، پزشکی شهید بهشتی رتبه دوم، پزشکی ایران و پزشکی مشهد به طور مشترک رتبه سوم، پزشکی اصفهان و پزشکی شیراز نیز مشترکا رتبه پنجم را کسب کردند.

سرپرست ISC گفت:در حوزه علوم کشاورزی دانشگاه تهران رتبه اول، دانشگاه تربیت مدرس رتبه دوم قرار گرفتند و در حوزه علوم اجتماعی و حوزه علوم انسانی تنها دانشگاه تهران در این رتبه بندی حضور دارد.

آقای دهقانی اضافه نمود: در حوزه علوم طبیعی دانشگاه تهران، علوم پزشکی تهران، صنعتی امیرکبیر، فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، شهید بهشتی، صنعتی شریف، شیراز، تربیت مدرس و تبریز جزو دانشگاه ها برتر در این رتبه بندی هستند و در حوزه مهندسی و فناوری دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف، علم و صنعت و صنعتی اصفهان، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، شیراز، علوم پزشکی تهران و تبریز، صنعتی نوشیروانی بابل، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، سمنان، شهید بهشتی و کاشان در این رتبه بندی حضور دارند.

سرپرست ISC گفت: در حوزه علوم پزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی شیراز، علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی بقیه الله، علوم پزشکی تبریز و تربیت مدرس حضور دارند.

وی اضافه نمود: در حوزه علوم کشاورزی دانشگاه تهران، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان و شیراز، تبریز، علوم پزشکی شهید بهشتی، ارومیه، بوعلی سینا، رازی، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، شهرکرد و گیلان حضور دارند.

آقای دهقانی گفت: در حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی تنها دانشگاه تهران، در این رتبه بندی حضور دارند.

سرپرست ISC در ادامه گفت: علاوه بر حوزه های موضوعی کلی حضور دانشگاه های کشور در رشته های هر حوزه نیز حایز اهمیت است. بخصوص در بعضی رشته های حوزه مهندسی و فنآوری رتبه های دو رقمی دانشگاه های کشور قابل تحسین است، در رشته ریاضیات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه اول، دانشگاه تهران رتبه دوم، دانشگاه فردوسی مشهد رتبه سوم، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه صنعتی شریف به صورت مشترک رتبه چهارم را بدست آوردند.

وی اضافه نمود: در رشته علوم کامپیوتر و اطلاعات دانشگاه تهران رتبه اول، دانشگاه صنعتی شریف رتبه دوم و دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه سوم و دانشگاه علم و صنعت ایران رتبه چهارم را کسب کردند، در رشته علوم فیزیکی و نجوم دانشگاه تهران رتبه اول و دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه صنعتی شریف به طور مشترک رتبه دوم را کسب کردند، در رشته علوم شیمی دانشگاه تهران در صندلی اول و دانشگاه تربیت مدرس رتبه دوم را کسب کردند، در رشته زمین و علوم محیطی دانشگاه تهران رتبه و دانشگاه تربیت مدرس رتبه دوم را کسب کردند، در رشته علوم زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه اول و دانشگاه تهران رتبه دوم و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه تربیت مدرس به طور مشترک رتبه سوم را کسب کردند.

سرپرست ISC گفت: در رشته مهندسی عمران دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی شریف و تربیت مدرس رتبه های اول تا پنجم را کسب کردند، در رشته مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان به ترتیب در صندلی اول تا پنجم قرار گرفتند، در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی نوشیروانی بابل، علم و صنعت ایران، صنعتی شریف به ترتیب صندلی اول تا پنجم کشور را کسب کردند.

وی اضافه نمود: در رشته مهندسی شیمی دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، شیراز، تربیت مدرس به ترتیب رتبه های اول تا پنجم کشور را کسب نموده اند، در رشته مهندسی مواد دانشگاه تهران رتبه اول، صنعتی امیرکبیر و صنعتی اصفهان هر دو رتبه دوم، علم و صنعت ایران و صنعتی شریف به طور مشترک رتبه چهارم کشور را کسب کردند، در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه اول، علوم پزشکی شهید بهشتی رتبه دوم، علوم پزشکی ایران و پزشکی مشهد هر دو رتبه سوم، پزشکی اصفهان و پزشکی شیراز به طور مشترک رتبه پنجم کشور را کسب کردند.

سرپرست ISC گفت: در رشته مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران پیروز به کسب رتبه اول، صنعتی امیرکبیر رتبه دوم، صنعتی شریف و تربیت مدرس هر دو رتبه سوم و علم و صنعت ایران در صندلی پنجم قرار گرفتند، در رشته مهندسی بیوتکنولوژی محیطی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی، تربیت مدرس، علوم پزشکی تبریز به ترتیب در رتبه های اول تا پنجم قرار گرفتند، در رشته مهندسی بیوتکنولوژی صنعتی فقط دو دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه اول و علوم پزشکی تبریز پیروز به کسب رتبه دوم در کشور شدند.

وی اضافه نمود: در رشته مهندسی فناوری نانو دانشگاه تهران در رتبه اول و صنعتی شریف، تربیت مدرس هر دو به طور مشترک در صندلی دوم قرار گرفتند و در سایر رشته های مهندسی و فناوری، (شامل: مهندسی چند رشته ای، مهندسی صنایع، مهندسی فراوری، علوم و فنون غذایی، ابزار دقیق (INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION)، ذره بینی (MICROSCOPY)، علوم تصویربرداری و فن آوری عکاسی، طیف سنجی) دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان و صنعتی شریف، علم و صنعت ایران و تربیت مدرس در صندلی پنجم قرار گرفتند.

آقای دهقانی گفت: در رشته تحقیقات پزشکی پایه دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه اول، پزشکی مشهد و پزشکی شهید بهشتی به طور مشترک رتبه دوم، پزشکی ایران و پزشکی تبریز به طور مشترک رتبه چهارم را کسب کردند و در رشته پزشکی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران پزشکی شهید بهشتی، پزشکی ایران رتبه اول تا سوم را کسب کردند. در رشته علوم بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه اول، پزشکی شهید بهشتی رتبه دوم، پزشکی ایران و پزشکی مشهد به طور مشترک رتبه چهارم را کسب کردند، در رشته کشاورزی، جنگلداری و شیلات دانشگاه تهران، تربیت مدرس، شیراز، صنعتی اصفهان به ترتیب رتبه اول تا چهارم را کسب کردند.

سرپرست ISC گفت: در رشته علوم دامپزشکی دانشگاه تهران پیروز به کسب رتبه 93 شد که تنها دانشگاه کشور در این رشته است. در سایر رشته های علوم کشاورزی (شامل مهندسی کشاورزی، اقتصاد و سیاست گذاری کشاورزی، علوم و فنون غذایی) دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، فردوسی مشهد و شیراز در رتبه بندی حضور دارند و به ترتیب رتبه اول تا چهارم کشور را کسب کردند، در رشته اقتصاد و تجارت دانشگاه تهران و صنعتی امیرکبیر تنها این دو دانشگاه از ایران در این رشته حضور دارند و در رشته جغرافیای اجتماعی و مالی تنها دانشگاه تهران حضور دارد.

دهقانی در ادامه اضافه نمود: در رتبه بندی حوزه موضوعی 2019 ISC- سایر کشور های اسلامی نیز بخوبی ظاهر شدند. در حوزه علوم طبیعی تعداد 34 دانشگاه از کشور های اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور ایران (با 11 دانشگاه) است. کشور های مالزی با 6 دانشگاه و ترکیه با 5 دانشگاه بیشترین حضور را در این حوزه موضوعی داشته اند. بهترین رتبه کسب شده در این حوزه متعلق به کشور عربستان سعودی با رتبه 7 بوده است.

دهقانی گفت: در حوزه مهندسی و فناوری تعداد 55 دانشگاه از کشور های اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور ایران با 15 دانشگاه است. کشور های مالزی با 12 دانشگاه و ترکیه با 7 دانشگاه بیشترین حضور را در این حوزه موضوعی داشته اند. همچنین بهترین رتبه کسب شده در این حوزه برابر با 7 و کشور عربستان سعودی بوده است، در حوزه علوم پزشکی و بهداشت تعداد 50 دانشگاه از کشور های اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور ترکیه با 19 دانشگاه است. کشور های ایران با 10 دانشگاه و مصر با 7 دانشگاه بیشترین حضور را در این حوزه موضوعی داشته اند. ضمناً در حوزه علوم کشاورزی تعداد 65 دانشگاه از کشور های اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور ترکیه با 21 دانشگاه است.

وی اضافه نمود: کشور های ایران با 13 دانشگاه و پاکستان با 8 دانشگاه بیشترین حضور را در این حوزه موضوعی داشته اند. همچنین بهترین رتبه کسب شده در این حوزه برابر با 37 و متعلق به کشور عربستان سعودی بوده است، در حوزه علوم اجتماعی تعداد 20 دانشگاه از کشور های اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور مالزی با 8 دانشگاه است. کشور های ترکیه با 7 دانشگاه و اندونزی با 2 دانشگاه بیشترین حضور را در این حوزه موضوعی داشته اند. ضمناً بهترین رتبه کسب شده در این حوزه متعلق به کشور عربستان سعودی بوده است همچنین در حوزه علوم انسانی تعداد 7 دانشگاه از کشور های اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور مالزی با 4 دانشگاه است. کشور ترکیه با 2 دانشگاه و ایران با یک دانشگاه نیز در این حوزه موضوعی حضور داشته اند. بهترین رتبه کسب شده در این حوزه متعلق به کشور مالزی بوده است.

نماشو: نماشو، طراحی سایت، سئو، چاپ و طراحی گرافیکی را به ما بسپارید.

منبع: خبرگزاری آریا
انتشار: 6 شهریور 1400 بروزرسانی: 6 شهریور 1400 گردآورنده: yazdblog.ir شناسه مطلب: 2511

به "حضور چشمگیر دانشگاه های ایران در حوزه های موضوعی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "حضور چشمگیر دانشگاه های ایران در حوزه های موضوعی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید